Algemene voorwaarden

A.  Algemeen en begripsbepaling

Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Opdrachtnemer is Telos Coaching, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd  door [naam], [adres].

Op alle met [naam met vermelding van de naam van de eenmanszaak] afgesloten overeenkomsten zijn de volgende Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Schriftelijk overeengekomen uitzonderingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor [naam met vermelding van de naam van de eenmanszaak] als voor de opdrachtgever en worden integraal verstrekt bij het uitbrengen van een offerte of het aangaan van een overeenkomst. De voorwaarden worden, bij het aangaan van de overeenkomst, verondersteld bij beide partijen bekend te zijn.

B.  Wederzijdse verplichting

Offertes van [naam met vermelding van de naam van de eenmanszaak] zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten en kunnen daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die [naam met vermelding van de naam van de eenmanszaak] voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.

Bovenstaande geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimten binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

[Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] is gehouden haar verplichtingen zoals aangegaan na te komen.

C.  Uitvoering opdracht en personeel

[Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] bepaalt, in overleg met opdrachtgever, de wijze waarop de verleende opdracht wordt ingevuld en uitgevoerd. [Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] kan voor het verlenen van haar diensten gebruik maken van de kwaliteiten van derden. [Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] kan in overleg en in afstemming met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen. In dat geval wordt in de offerte aangegeven wie de opdracht, of onderdelen ervan, zal uitvoeren. [Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] staat ervoor in dat een eventuele wijziging niet ten koste gaat van de kwaliteit van de te leveren diensten, noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloedt.

D.  Tarieven en kosten van de opdracht

[Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] factureert opdrachtgever direct na de geleverde diensten. Tarieven worden vooraf afgestemd. Indien, in het kader van de opdracht, reis- en/of verblijfskosten moeten worden gemaakt, brengt [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] dit in rekening bij de opdrachtgever. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld of via mail afgestemd.

Eventuele andere opdrachtgebonden kosten worden ook vooraf afgestemd met opdrachtgever en eveneens door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] in rekening gebracht.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd in Euro’s exclusief BTW.

De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

E.  Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. Indien de factuur     binnen deze termijn niet is voldaan, zal een herinnering worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum kan de wettelijke (handels) rente in rekening gebracht. Grote trajecten kunnen in 2 fasen gefactureerd worden, te weten de helft halverwege het traject en de andere helft na beëindiging van het traject.

Indien betaling achterwege blijft kan [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak], met beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van het resterende deel van grote trajecten opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een of andere manier tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor diens rekening.

F.  Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden herzien, indien partijen tussentijds overeen komen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. In dit geval zal [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] de nodige aanpassingen aanbrengen met behoud van de kwaliteit van dienstverlening. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

G.  Tussentijdse beëindiging van de opdracht of een deel van de opdracht

Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance             van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt. Indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de overeenkomst kan dit tussentijdse beëindiging van de opdracht tot gevolg hebben, indien de overtreding niet binnen redelijke termijn is hersteld, na daartoe strekkende sommering van de wederpartij.

De annuleringsvoorwaarden voor in company- en maatwerk trajecten voor training en groepsbegeleiding [indien van toepassing]:

 • Bij annulering binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de overeengekomen opdracht: de daadwerkelijke door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] gemaakte kosten, welke gespecificeerd overlegd zullen worden.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de overeengekomen opdracht: 50% van het totaalbedrag van de overeengekomen opdracht plus de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de overeengekomen opdracht: 100% van het totaalbedrag van de overeengekomen opdracht plus de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Onder bovenstaande kosten worden tevens die kosten verstaan die voortkomen uit het reserveren van faciliteiten zoals hotel, conferentieoord, cursusruimte.

Bij individuele coaching:

 • Bij annulering door de cliënt binnen 7 dagen voor aanvang van het afgesproken consult is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen consultbedrag verschuldigd.
 • Indien een cliënt korter dan 48 uur van te voren afzegt of zonder overleg niet verschijnt op een sessie dan is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen consultbedrag verschuldigd.
 • Bij ziekte of overmacht kan [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] besluiten deze voorwaarde niet toe te passen en wordt het consult kosteloos doorgeschoven.

H.  Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht om verdere kosten en schade te vorderen.

I.  Overmacht

Bij ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht van opdrachtnemer zal [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] zich inspannen om op een later tijdstip alsnog, met de overeengekomen verplichtingen, te voldoen, mits dit redelijkerwijs van [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] verlangd kan worden.

Indien de ziekte, arbeidsongeschiktheid of overmacht van dien aard is dat nakoming redelijkerwijs niet meer van [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] gevergd kan worden, vervalt elk recht van de opdrachtgever op vergoeding van schade en kosten, voortkomend uit het niet nakomen van de opdracht.

In geval van bovenstaande zal [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om het reeds afgenomen deel van de opdracht te vergoeden.

J.  Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid voor schade, welke is ontstaan als gevolg van door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] geleverde diensten wordt uitgesloten. Dit geldt ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Behalve daar waar het de directe aansprakelijkheid betreft tijdens het begeleiden of training voor zover die valt onder de wettelijke aansprakelijkheid.   Tijdens huur van (één van) de trainingsruimten [indien van toepassing] is [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] niet aansprakelijk voorverlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Bij coaching geldt:

De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna.

De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de coachee, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de coachee te ondersteunen. De coachee blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de coachee.

Mocht de coach tijdens het coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

De coach behoudt zich het recht voor de afgesproken coachingsdoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.

K.  Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

[naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegensderden. [Naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] geen mededelingen doen over de aanpak van     [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak], haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar (eventuele) rapportage ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit onderling afgestemd en besproken is.

Daar waar het individuele coaching betreft geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie over coachees wordt alleen ter beschikking gesteld aan derden na uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming van de coachee. Alle informatie over individuele coachees wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, in overeenstemming met de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de coach/trainer/begeleider om activiteiten, welke    in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de coach/trainer/begeleider niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

L.  Auteursrecht

Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door Telos Coaching aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven bij Telos Coaching berusten. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via [ naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het auteursrecht op materiaal, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] ontwikkeld, berust bij Telos Coaching.

Presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals positief- en negatieffilms, foto’s, evenals moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van Telos Coaching.

M.  Privacyverklaring persoonsgegevens

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Telos Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige door jou verstrekte persoonsgegevens (bijv. over gezondheid en privéomstandigheden) die relevant zijn voor de begeleiding bij coaching, training en advies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegeven verwerk

Ik [naam medewerker met vermelding van de naam van de eenmanszaak] verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling of offerte
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om coaching, training, begeleiding en advies op maat te geven
 • Verslaglegging van gesprekken.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van  persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: Bewaartermijn 7-15 jaar (7 jaar is de wettelijke bewaartermijn voor belastingdienst i.v.m. financiële controle)
 • Overige persoonlijke gegevens verzameld tijdens coaching of training, zoals gespreksverslagen etc:    Bewaartermijn 2-5 jaar (daarna worden ze vernietigd).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou (altijd met jouw toestemming) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouwpersoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot  intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [emaildres van medewerker].

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle middelen waar jouw gegevens op staan zijn beveiligd en back ups werken met encryptie.

Als jij het idee  hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me.

N.  Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

Bezoekadres

Tel: 0615497069 (Rachel) / 0621560774 (Han Yin)
Email: info@teloscoaching.nl
Ons adres: Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

We zijn makkelijk te bereiken met openbaar vervoer of met de auto. Er is bij ons ook gratis parkeergelegenheid.